Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU “Djeca Sarajeva”

Na osnovu člana 37. Okvirnog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u BiH („Službeni list BiH“ br. 88/07), člana 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju KS („Službene novine KS“ br. 26/08 i 21/09), Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju KS (Službene novine KS br. 33/21), člana 27., 29. i 30. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama („Službeni list R BiH“ broj: 6/92, 8/93 i 13/94) i člana 41.- 44. Pravila JU „Djeca Sarajeva“ Sarajevo, te Odluke Upravnog odbora broj: 01-01-150/21 od 30.12.2021. godine, Upravni odbor Javne ustanove „Djeca Sarajeva“ raspisuje

J A V N I  K O N K U R S

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE

„DJECA SARAJEVA“ SARAJEVO,

NA PERIOD OD 4 GODINE

I – UVJETI ZA IZBOR

Kandidat za direktora Javne ustanove „Djeca Sarajeva“ mora da ispunjava slijedeće opće i posebne uvjete:

 1. Opći uvjeti:
 2. a) da je kandidat stariji od 18 godina;
 3. b) da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine;
 4. c) da kandidat nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem

nivou vlasti u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od prethodne tri

godine od dana objavljivanja upražnjene pozicije;

 1. d) da se na tog kandidata ne odnosi član IX tačka 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
 2. e) da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prijestup nespojiv sa obavljanjem

dužnosti direktora;

 1. f) da kandidat nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o

sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakona o ministarskim,

vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.

 1. Posebni uvjeti:
 2. a) da je kandidat stekao najmanje VII stepen stručne spreme iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja, fakultet humanističkog smjera ili fakultet društvenog smjera;
 3. b) da ima najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima iz oblasti odgoja i obrazovanja sa VII ili VI stepenom stručne spreme;
 4. c) da kandidat ima položen stručni ispit za obavljanje odgojno-obrazovnog rada;
 5. d) da se kandidat naročito ističe svojim radom u organizaciji odgojno-obrazovne djelatnosti, pedagoškoj teoriji i praksi;
 6. d) da kandidat nema privatni finansijski interes u Ustanovi u smislu Zakona o sukobu interesa u

organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i

Hercegovine” broj 70/08);

 1. e) da kandidat, u trenutku podnošenja aplikacije, na upražnjenu poziciju nije član Upravnog ili

Nadzornog odbora JU Djeca Sarajeva

II – SADRŽAJ PRIJAVE

 

Kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

 

– svojeručno potpisanu prijavu na javni konkurs sa kontakt podacima (adresa stanovanja, broj

telefona i e-mail adresa) i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže na javni konkurs. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti lično u sjedištu Javne ustanove „Djeca Sarajeva“ na adresi La Benevolencija br.4 ili na zvaničnim  web stranicama JU “Djeca Sarajeva“ Sarajevo i Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo,

– izvod iz matične knjige rođenih,

– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

– dokaz o stručnoj spremi / diploma o završenom VII stepenu stručne spreme ili završenom

drugom ciklusu bolonjskog visokoobrazovnog procesa iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja,

– dokaz o ostvarenom radnom stažu i iskustvu na prethodnim pozicijama,

– biografiju,

– potpisane i ovjerene izjave od strane nadležnog organa (Općinska služba ili notar) kojom

kandidat potvrđuje sljedeće:

 1. a) da kandidat nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem

nivou vlasti u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od prethodne tri

godine od dana objavljivanja upražnjene pozicije,

 1. b) da se na kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 2. c) da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv sa obavljanjem

dužnosti direktora,

 1. d) da kandidat nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona

o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakona o

ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine,

 1. e) da kandidat nema privatni finansijski interes u Institutu u smislu Zakona o sukobu interesa

u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine,

 1. f) da kandidat, u trenutku podnošenja aplikacije, na upražnjenu poziciju nije član Upravnog

ili Nadzornog odbora JU Djeca Sarajeva.

Direktora JU „Djeca Sarajeva“ imenuje Upravni odbor na osnovu javnog konkursa i uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo.

III – DOSTAVLJANJE PRIJAVA I TRAŽENIH DOKAZA

 

Javni konkurs će biti otvoren 15 (petnaest) dana od dana zadnjeg objavljivanja.

Prijave sa traženom dokumentacijom se dostavljaju najkasnije do 20.01.2022. godine

putem protokola ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu:

Javna ustanova „Djeca Sarajeva“, Sarajevo, ul. La Benevolencija br. 4, 71000 Sarajevo.,

sa naznakom ”Prijava na javni konkurs za izbor direktora Javne Ustanove „Djeca Sarajeva“ Sarajevo (Ne otvaraj – otvara Komisija za izbor direktora)”.

IV – NAPOMENA

 

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete javnog konkursa,

fotokopije dokumentacije koje nisu ovjerene kao i izjave kandidata koje nisu ovjerene od strane

nadležnog organa, neće se uzeti u razmatranje.

O rezultatima konkursa kandidati će biti obavješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o imenovanju, u pisanoj formi putem pošte na adresu navedenu u prijavi.

Prijavni obrazac

https://djecasarajeva.edu.ba/wp-content/uploads/2022/01/PRIJAVNI-OBRAZAC-1.pdf