O nama

Javna ustanova “Djeca Sarajeva” je institucija od posebnog društvenog značaja koja se bavi odgojem, obrazovanjem, smještajem i brigom o djeci uzrasta od 6 mjeseci do polaska u školu i na specifičan način doprinosi ostvarivanju jedinstvenog cilja odgoja i obrazovanja tj. svestranog razvoja ličnosti, njenog osposobljavanja za kreativan odnos prema stvarnosti i slobodno ispoljavanje individualnosti.

Opći cilj predškolskog odgoja i obrazovanja

Opći cilj predškolskog odgoja i obrazovanja je osigurati optimalne i jednake uslove da svako dijete od rođenja do polaska u školu, razvija i ostvaruje svoje pune potencijale i kompetencije kroz različite vidove kvalitetnog i profesionalno autonomnog institucionalnog i vaninstitucionalnog predškolskog odgoja i obrazovanja. U skladu sa najnovijim naučnim dostignućima neophodno je najmlađoj populaciji osigurati uslove za optimalan tjelesni, intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj.

Opći ciljevi odgoja i obrazovanja proizilaze iz opće prihvaćenih, univerzalnih vrijednosti demokratskog društva, te vlastitih vrijednosnih sistema zasnovanih na specifičnostima nacionalne, povijesne, kulturne i vjerske tradicije naroda i nacionalnih manjina koji žive u Bosni i Hercegovini.

Principi

Predškolski odgoj i obrazovanje karakterišu sljedeći principi:

Poslovi i zadaci planirani u Programu Javne ustanove "Djeca Sarajeva" zasnovani su na:

Prioritetne aktivnosti Javne ustanove "Djeca Sarajeva" usmjerene su na:

Organizacija

U okviru Javne ustanove “Djeca Sarajeva” trenutno je u funkciji 37 vrtića raspoređenih u četiri organizacione jedinice:

Javna ustanova "Djeca Sarajeva"

VRTIĆA
0
ORGANIZACIONE JEDINICE
0
POLAZNIKA
0 +