Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku JN- Nabavka – Hrane i pića za 2024. godinu LOT 6 – Ostali prehrandbeni proizvodi -Korigovana odluka