Odluka o poništenju postupka u otvorenom postupku JN-Nabavka hrane animalnog porijekla u JU “Djeca Sarajeva” za 2023. godinu