Odluka o izboru ponuđača u otvorenom postupku putem mini tendera JN-Nabavka raznih prehrambenih proizvoda biljnog porijekla u JU “Djeca Sarajeva” za 2023. godinu

https://djecasarajeva.edu.ba/wp-content/uploads/2022/12/13122022-2635_001.pdf