Odluka o isplati novčane naknade za prevoz na posao i sa posla radnicima JU “Djeca Sarajeva” za mjesec decembar 2021. godine

https://djecasarajeva.edu.ba/wp-content/uploads/2024/04/19022022Odluka-o-isplati-novcane-naknade-za-prevoz-decembar-05-08-160izbrisano.pdf