Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača u otvorenom postupku JN-Nabavka hrane i pića Lot 8