Odluka o izboru ponuđača u otvorenom postupku putem mini tendera JN – Radovi na objektima ili dijelovima objekata u 2023. godini