Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku putem mini tendera JN Radovi-Radovi na objektima ili dijelovima objekata u 2021. godini